Skok na navigaci
Nezávislí Králův Dvůr > Archiv - Volby 2014 > Činnost pro Zahořany > Chodník Jungmannova
Upozornění
Nacházíte se v archivní části stránek věnované komunálním volbám
v roce 2014. Obsah této stránky nemusí být dnes již aktuální.

Chodník v první řadě středem Zahořan přímo podél Jungmannovy ulice

Opakovaně jsem prosazoval budování chodníků v Zahořanech v první řadě přímo podél Jungmannovy ulice – tedy i přes stávající autobusovou zastávku. Oponoval jsem tak návrhu vední města, že chodník by měl vést až Na Smutnou pouze podél potoka s tím, že by autobusová zastávka vůbec nebyla napojena chodníky.

Potřebnost vedení chodníku středem Zahořan podél Jungmannovy ulice jsem prosazoval i přes odpor vedení města, stavební komise i projektantů přizvaných vedením města. Teprve až jiný projektant, u kterého jsem si sám zaplatil soukromou konzultaci bez vědomí města, uvedl, že chodník je možné realizovat a nastínil postup jakým bychom se měli dále ubírat.

Bylo tedy nutné přesvědčit vedení města, že chodník podél Jungmannovy ulice je možný za přiměřené náklady, což bylo opakovaně zpochybňováno. Jako první jsem řešil úsek chodníku podél Jungmannovy ulice od křižovatky Na Smutné k autobusové zastávce - I. etapa. Zajistil jsem vypracování studie a zajistil jsem také kladná vyjádření dokládající, že je tento chodník proveditelný a má smysl jej řešit. Rovněž jsem zajistil cenové nabídky od projektantů na projekční práce.

Vedením města jsem byl vyzván, abych následně objednal vypracování projektu, což jsem ale udělat nemohl, protože chybělo potřebné usnesení města k tomuto úkonu a neobdržel jsem ani zmocnění v takovém rozsahu, abych mohl sám za město rozhodovat i bez příslušného usnesení. Věc jsem konzultoval v rámci právní poradny projektu Vzdělaný zastupitel, která doporučovala, abych sám za dané situace projekt neobjednával, protože by mohly vzniknout pochybnosti o platnosti právního úkonu.

Jelikož město neschválilo potřebné usnesní (sám jsem navrhnul potřebnou formulaci, navíc právně prokonzultovanou s poradnou projektu Vzdělaný zastupitel) ani jsem nedostal náležité zmocnění, neprovedl jsem objednávku projekčních prací. Vedení města mě úkol odebralo samo si poté schválilo potřebné usnesení a projekt objednalo u projektantů, kteří původně tento chodník zpochybňovaly jako nemožný, komplikovaný či nákladný.

Projektanti, které tedy nakonec samo objednalo vedení města, navrhli chodník odlišně od studie, jejíž vypracování jsem zajišťoval já. V mnou zajištěné studii byla hrana chodníku odsazena od kraje vozovky o 0,5 metru (kromě prostoru u nájezdu u soukromého pozemku, který město již dříve povolilo tak, že si ani nevyhradilo prostor potřebný pro realizaci chodníku). Byť jsem tedy prosadil realizaci tohoto chodníku, mám k jeho vlastnímu provedení řadu výhrad.

Ačkoliv jsem se snažil zajistit vybudování chodníku v lepší podobě, neposkytlo mi k tomu vedení města potřebnou součinnost. Velice také děkuji panu Benešovi ze Zahořan, který mi s tímto chodníkem velmi obětavě a s nadšením pomáhal a to i přesto, že z nás obou město opakovaně dělalo hlupáky.

Dále se mi podařilo prosadit zpracování studie chodníku od autobusové zastávky k Háji a to opět i přes zpochybňování možnosti realizace i v této části chodníku ze strany vedení města, městem najatých projektantů i stavební komise.

Koncepce chodníku v Zahořanech prosazovaná vedením města

O chodníku v Zahořanech jsem od roku 2011 jednal se starostou města, který sám dle jeho slov měl zájem budovat chodník a sám nechal zpracovat i studii. Ta byla vypracována na podzim roku 2011. Na jednání zastupitelstva v prosinci 2011 pan starosta sdělil, že chodník se nepovede chodník zrealizovat středem Zahořan podél Jungmannovy ulice a místo toho povede chodník podél potoka až ke hřišti a kolem něj pak Na Smutnou, kde by v tomto volebním období realizace skončila, ale později by se mohlo případně pokračovat dále směrem na Hudlice.

To, že by chodník nevedl přes autobusovou zastávku mě vedlo k úvaze o přesunu autobusové zastávky tak, aby byla v trase chodníku. V tom případě by byla žádoucí i druhá autobusová zastávka v Zahořanech. Více viz. Zastávky BUS v Zahořanech

Studie chodníku zajištěná a prosazovaná vedením města

Od pana starosty jsem si také vyžádal studii chodníku, kterou nechal vypracovat a kterou podporoval:


Studie vedení chodníku za potokem podporovaná městem i stavební komisí města

Moje snaha vést chodník v první řadě středem Zahořan a to přímo podél Jungmannovy ulice

S vedením chodníku jen podél potoka (že jej není možné vést přes střed Zahořan podél Jungmannovy ulice) jsem se přesto nesmířil, i nadále jsem v první řadě požadoval vedení chodníku podél Jungmannovy ulice, protože sám vím, že tam provoz chodců skutečně je a nelze předpokládat, že by se jej podařilo přesměrovat do prostoru za potokem (i když i ten může být v některých případech užitečný).

Spojil jsem se s panem Benešem, který chodník také přímo podél Jungmannovy ulice prosazoval (již v období, kdy byl starostou Zahořan) a společně jsme usilovali v první řadě o chodník podél Jungmannovy ulice pokud možno tak, aby byla na chodníky napojena autobusová zastávka.

Panu starostovi jsem sdělil svůj nesouhlas a proto bylo svoláno jednání stavební komise Města Králův Dvůr na 24.5.2012 s tím, že přizvaní budou i projektanti, kteří vytvořili studii. Na toto jednání měl zájem jít i pan Beneš, jeho účast však nebyla dovolena s odůvodněním, že není zastupitelem a že já jsem zvoleným zastupitelem.

První část jednání stavební komise probíhala na městském úřadě, další pak na místě podél Jungmannovy ulice od Smutné cca k hasičárně. Na tomto jednání jsem se snažil poukázat na nezbytnost chodníku podél Jungmannovy ulice, ale jak vedení města, tak i přizvaní projektanti argumentovali nesplněním parametrů na sklonové poměry, šířkovými poměry i dalšími komplikacemi a vysokými náklady jako například přípojky sítí, opěrné zdi apod. Přesto jsem vyzýval, aby se chodník podél Jungmannovy ulice zrealizoval alespoň tak jak to bude možné, ale na jednání jsem nakonec byl považován spíše za hlupáka a otravu. Také mě bylo vytýkáno, že nepodporuji chodník za potokem, což nebyla tak úplně pravda, neboť ani podle mě není pěší trasa za potokem vůbec špatná, ale chodník podél Jungmannovy ulice je nezbytný a nelze jej opomenout.
Po tomto jednání jsem si ještě u jiného projektanta zaplatil zcela soukromou konzultaci na místě (bez kohokoliv dalšího z města) a dle jeho názoru není situace tak zlá jak ji popisovali projektanti na jednání komise. Tento projektant na místě navrhl možnost řešení chodníku podél Jungmannovy ulice. Proto jsem prosazování tohoto chodníku nevzdal a bojoval jsem dál.

Věc jsem následně podrobně probíral s panem Benešem (jehož účast na jednání nebyla dovolena). Pan Beneš navrhl, abychom nejprve požadovali vybudování jen části chodníku a v případě, že se ukáže, že je to možné a dá se to i bez větších komplikací (což tvrdili projektanti přítomní na jednání komise), tak bychom následně požádali pokračování další chodníku podél Jungmannovy ulice od zastávky směrem na východ.

I. etapa - Chodník od Smutné k zastávce podél severní strany Jungmannovy ul.

S panem Benešem jsme tedy jako první začali prosazovat úsek chodníku od Smutné k autobusové zastávce a to na veřejném jednání zastupitelstva dne 7.6.2012. Pan starosta opět argumentoval, že trasa je komplikovaná, nákladná a že jsou v trase překážky, nicméně dostal jsem pověření na zajištění studie na tento chodník (od Smutné k Zastávce podél Jungmannovy ulice).

Mnou a panem Benešem zajištěná studie chodníku

V srpnu 2012 byla námi osloveným projektantem vyhotovena studie chodníku s tím, že chodník je nejen možný, ale i potřebný. Přestože se jednalo o prvotní jednoduchou studii (za účelem abychom ji mohli předložit k vyjádření dalším orgánům) byl již v této fázi chodník plánován tak, aby byla hrana chodníku odsazena od kraje vozovky o 0,5 metru (kromě prostoru u nájezdu u soukromého pozemku, který město již dříve povolilo tak, že si ani nevyhradilo prostor potřebný pro realizaci chodníku). Chodci by tedy byly více vzdáleni od vozovky pro jejich vyšší bezpečnost.


Mnou a panem Benešem zajištěná studie chodníku v Zahořanech
podél Jungmannovy ulice od křižovatky Na Smutné k zastávce BUS
příčný řez včetně odsazení hrany chodníku o 0,5 metru od okraje vozovky.

Po předložení zajištěné studie jsem byl na jednání zastupitelstva dne 13.9.2012 pověřen zajištěním projektanta, inženýringu, územního a stavebního povolení.

Dle doporučení projektanta a i proto, že jsem byl opakovaně upozorňován na nemožnost dodržení podmínek v této trase chodníku, jsem začal tím, že jsem si sám požádal dotčené orgány a organizace o prvotní vyjádření ke studii, ze kterých by měly vyplývat další podmínky, které by již následně oslovený projektant zohlednil při zpracování projektu.

Z důležitých mnou oslovených orgánů a organizací vydala souhlasné stanovisko Krajská správa a údržba silnic i Policie ČR – dopravní inspektorát Beroun. Dále jsem zajistil vyjádření ke studii od Vodafone, ČEZ Distribuce, ČEZ ICT, RWE a VaK Beroun. Žádné z vyjádření nebylo nesouhlasné – naopak se ukázalo, že chodník možný je a argumentace projektantů, vedení města i stavební komise nebyla vedena s cílem vybudovat chodník k zastávce, ale zcela zbytečně a nedůvodně byla vedena proti tomuto záměru – tedy proti potřebám místních obyvatel a tak ze mě v podstatě dělali pitomce.

Na jednání zastupitelstva dne 15.11.2012 mi však bylo odebráno pověření na zajištění projektanta, inženýringu, územního a stavebního povolení. Proto jsem následně veškeré zajištěné podklady předal městu a věc jsem neřešil s tím, že pan starosta sám ve věci zkusí někam pokročit.

Na jednání zastupitelstva dne 25.3.2013 byla do rozpočtu města doplněna částka 80 000,- Kč na zpracování projektové dokumentace na chodník k zastávce a byl jsem znovu pověřen zajištěním územního a stavebního povolení včetně zajištění prováděcí dokumentace k výběrovému řízení.

Zajistil jsem dvě cenové nabídky od projektantů a ještě jsem absolvoval osobní jednání na Policii ČR i Odboru dopravy Městského úřadu Beroun (tam i s projektantem) ve věci spojitosti chodníku a zastávek autobusu – ani zde nebyl problém, že by chodník nebyl možný; sice bylo konstatováno, že při nové výstavbě na zelené louce by takový možný nebyl, ale zde v existující zástavbě více místa není a chodník je zde potřebný (i ze zkušeností z dopravních nehod).

Dle cenových nabídek však bylo třeba částku v rozpočtu navýšit. Navýšení ale následně schváleno nebylo a tak jsem přistoupil na to, abych se vešel do částky, že bych územní rozhodnutí a stavební povolení vyběhal sám, k čemuž mi projektant přislíbil součinnost.

Vedením města jsem byl následně vyzván, abych objednal vypracování projektu, což jsem ale udělat nemohl, protože chybělo potřebné usnesení města k tomuto úkonu a neobdržel jsem ani zmocnění v takovém rozsahu, abych mohl sám za město rozhodovat i bez příslušného usnesení. Věc jsem konzultoval v rámci právní poradny projektu Vzdělaný zastupitel, která doporučovala, abych sám za dané situace projekt neobjednával, protože by mohly vzniknout pochybnosti o platnosti právního úkonu a nechtěl jsem žádnou ze stran (město, projektant) vystavit budoucím neshodám.

Jelikož město tedy neschválilo potřebné usnesní (sám jsem navrhnul potřebnou formulaci, navíc právně prokonzultovanou s poradnou projektu Vzdělaný zastupitel) ani jsem nedostal náležité zmocnění, neprovedl jsem objednávku projekčních prací. Vedení města mě úkol odebralo samo si poté schválilo potřebné usnesení a projekt objednalo u projektantů, kteří původně tento chodník zpochybňovaly jako nemožný, komplikovaný či nákladný.

Projektanti, které tedy nakonec samo objednalo vedení města, bohužel nevycházeli z již zpracované a mnou zajištěné od studie. Ve mnou zajištěné studii byla hrana chodníku odsazena od kraje vozovky o 0,5 metru (kromě prostoru u nájezdu u soukromého pozemku, který město již dříve povolilo tak, že si ani nevyhradilo prostor potřebný pro realizaci chodníku) a toto odsazení realizováno nebylo. Já jsem k věci měl dále již jen několik dotazů či připomínek, na které mi sice bylo na jednání zastupitelstva odpovězeno, ale chodník již nijak neovlivnily. Byť jsem tedy prosadil realizaci tohoto chodníku, mám k jeho vlastnímu provedení výhrady a mrzí mě, že když už se jednou dělal, tak že se neudělal opravdu pořádně.

Ještě jednou tímto děkuji panu Benešovi za obětavou pomoc s prosazením záměru chodníku podél Jungmannvy ulice!

Chodník od zastávky podél Jungmannovy ul. směrem na Králův Dvůr

Když už bylo jasné, že pan starosta vážně řeší chodník od Smutné k autobusové zastávce k tomu aby se zrealizoval, požádal jsem v písemné žádosti ze dne 21.1.2014 o pokračování v budování chodníku podél Jungmannovy ulice v Zahořanech v úseku od autobusové zastávky, případně alespoň od vyústění ulice „K Lesíku“ (ta co vyúsťuje od lesíka u autobusové zastávky) kolem tarasu u domu č.p. 3 na náves a dále z návsi minimálně k mostu přes Dibeřský potok u „dolního rybníka“ v Zahořanech; s tím, že pokud by se povedl chodník již přímo od autobusové zastávky bylo by to ideální (ale tam je problém se sloupem a s naklopením vyústění ulice K Lesíku, což kdyby to tady opravdu nešlo tak by se tento kousek při nejhorším obešel po kraji silnice).

Zastupitelstvem jsem byl zajištěním cenových nabídek pro projekční práce na chodník od zastávky až skoro k Háji – do místa, kde by se chodník napojil na chodník od Králova Dvora, který by měl budovat Středočeský kraj - ten hodlá rekonstruovat silnici do Zahořan a skončí s ní v dolní části Zahořan přibližně naproti pomníku. Zajistil jsem tři cenové nabídky a s nejlevnějším projektantem jsem si ještě trasu osobně prošel.

Pro vedení tohoto chodníku připadaly v úvahu v dolní části Zahořan různé varianty (podle toho zda-li by se v dolní části Zahořan podařily vykoupit pozemky) a protože už se blížil konec volebního období připravil jsem „maximální“ kalkulaci nákladů pro nejkomplikovanější variantu a návrh usnesení abych byl věcí pověřen, tak aby se letos pokud možno stihl ještě projekt a nemuselo se pokud možno čekat na další usnesení zastupitelstva.

Zastupitelstvu jsem předložil podklady, zákresy, kalkulaci i návrhy usnesení rozkalkulované do položek (pro rozpočet do dvou položek na vlastní projekt a inženýring a na přípravu pro případné výkupy pozemků) jak jsem věc konzultoval i s panem starostou, ale na jednání to po mě chtěli překalkulovat do jedné částky a to jsem vzhledem k zohlednění více variant a toho že prováděcí dokumentace by se zatím neobjednávala nebyl na rychlo dost dobře schopen takže jsem tam byl za blbce, ale nakonec jsem to nějak v rychlosti napočítal, nicméně stejně nebylo schváleno příslušné usnesení. Pak jsem ještě podal návrh udělat alespoň studii s tím, že vyčkalo na nejbližší jednání zastupitelstva (bývá po 2-3 měsících), že by to nemuselo jít tak rychle, ale ani to nebylo schváleno. Tímto postupem jsem se snažil vyhovět panu starostovi, který nechtěl, aby mé usnesení schvalovala rada města a vyžadoval schválení zastupitelstvem města. Ačkoliv tedy ke mně volil odlišný a nestandardní postup, snažil jsem se i toto akceptovat proto, aby se řešil chodník, který je potřebný.

Nakonec studii objednal sám pan starosta na základě usnesení rady města u projektanta, kterého jsem zajistil. Studie byla zpracována. Já jsem přesvědčen, že jsou ještě věci k diskuzi, čemuž se budu případně rád věnovat. Další vývoj již bude záležet na novém zastupitelstvu. Věc se ale alespoň začala řešit a již není a priori odmítána.

Moje požadavky na změny chodníku vedeného za potokem

I přesto, že jsem v první řadě a jako vyšší prioritu požadoval chodník středem Zahořan přímo podél Jungmannovy ulice, přišla mě pěší trasa vhodným doplňkem k chodníku podél hlavní silnice. Trasa podél potoka by mohla být využívána například k procházkám či například i k bezpečnější chůzi do Králova Dvora v denní době (kdy není nutné jít přes autobusovou zastávku). Přesto jsem navrhoval jisté úpravy i tohoto záměru:

K návrhu pěší trasy a chodníku vedoucí za potokem jsem navrhoval, aby se upustilo od vybudování chodníku v ulici K Lávce – tam by stačilo upravit stávající chodník, není vhodné tam vést intenzivnější pěší provoz, protože výstup do Jungmannovy ulice není bezpečný, navíc se chodí po soukromém pozemku (poté co město prodalo i prostor před bývalým obecním úřadem), chodník by tam také mohl zkomplikovat výjezd vozidel. Zkrátka místo chodníku v ulici K Lávce, u kterého nebyla ani zohledněna všechna úskalí, jsem v této chvíli považoval za důležitější vybudování chodníku podél Jungmannovy ulice.

Dále jsem navrhoval změnu tohoto chodníku v prostoru u hřiště tak, aby se ke hřišti místo chodníku vybudovala komunikace (nezbytná pro příjezd k rybníku jako zdroji požární vody – čerpací stanoviště požární vody což požadují hasiči, dále potřebná pro údržbu hřiště či pro případný zásah záchranářů a také pro příjezd na další pozemky). Také jsem navrhoval, aby se chodník v prostoru hřiště vedl až za ochranným oplocením (aby letítcí míče neohrožovaly chodce) a aby se této podmínce přizpůsobilo také umístění nové lávky přes Dibeřský potok u hřiště.

Tato trasa se však přestala řešit, část ke hřišti měl vybudovat developer z lokality Jižní Zahrady 3, ale po mých připomínkách a poté co město i samo následně zjistilo, že zamýšlený chodník ke hřišti není skutečně možné zbudovat, protože tomu brání jiný již schválený záměr (že tam skutečně má být příjezdová komunikace a ne pouze chodník), tak developerovi místo tohoto město uložilo vyčistit rybník v Levíně (a to paradoxně za developerskou činnost prováděnou v Zahořanech).

Volební plakát k tisku

Volební leták k tisku

Kontakt

Informační stránky sdružení nezávislých kandidátů "Nezávislí Králův Dvůr - nezavisli.kraluvdvur.cz" pro volby do zastupitelstva města Králův Dvůr v roce 2014

Jsme skutečně nezávislý subjekt a to i na stávajícím vedení města, se kterým se vždy shodujeme a vidíme věci, kterým by se mělo věnovat ještě více pozornosti. Doménu kraluvdvur.cz, na které jsou tyto stránky provozovány, vlastní Mgr. Pavel Bokr jako lídr kandidátky nezávislých nikoliv Město Králův Dvůr, teré o tuto doménu zcela evidentně nemělo zájem. Viz. CZ.NIC: kraluvdvur.cz

Autor a správce stránek: Mgr. Pavel Bokr